Popular Diagnostic Centre Ltd. | Shantinagar (Unit 2)

Popular Diagnostic Centre Ltd. | Shantinagar (Unit 2)

20 Years in service
Popular Diagnostic Centre Ltd. | Shantinagar (Unit 2) Logo
Level - 4, Building # 15, Shantinagar, Motijheel, Dhaka, Dhaka, 1205, Bangladesh